8-9 September 2020
ONLINE
Europe/Prague timezone

Community meeting of Czech and Slovak network operators should take place in September in Brno

If the situation allows, the third community meeting of The Czech and Slovak network Operators (CSNOG2020) will take on September 8 and 9 in Brno. The aim of this two day event is not just to present news and current trends in the field of Internet networks and their administration, but also to discuss and share the know-how that will lead to the development of this industry in both countries. The main organizers of the event are CZ.NICNIX.CZ and CESNET.

In 2018, the CSNOG (Czech and Slovak Network Operators Group) community meeting joined the ranks of similar events taking place in various countries and regions all over the world. These are mostly non-commercial expert meetings where ISPs, CDN providers, hosting companies, network administrators, domain name registrars and people interested in Internet networks and technologies meet and hold public discussions.

“We strongly believe that the long planned meeting of the network specialists CSNOG 2020 will take place in September. Therefore, we have decided to start preparing it despite the ongoing emergency state. After announcing the date and venue, we would like to launch the event website and announce Call for Papers by the end of the month. We hope to see a number of interesting contributions from Czech and Slovak network specialists and colleagues from abroad,” explains Sergey Myasoedov, who is in charge of the CSNOG 2020 program part.

The programs of the past two years consisted of, among other things, topics related to the domain name system, Internet peering at the peering node level, new tools in network security or telecommunications. Individual presentations and their video recordings are available on the CSNOG 2018 and CSNOG 2019 meetings websites.

Up-to-date information will be gradually published by the organizers on the community websites and on the social networks FacebookTwitter and LinkedIN.

Komunitní setkání správců českých a slovenských sítí CSNOG 2020 by se mělo konat v září v Brně

20. 4. 2020

Pokud to situace dovolí, uskuteční se třetí komunitní setkání správců českých a slovenských sítí (CSNOG 2020) 8. a 9 září v Brně. Cílem této tradiční dvoudenní akce je nejen prezentace novinek a současných trendů z oblasti internetových sítí a jejich správy, ale také odborná diskuze a sdílení know-how, které povede k rozvoji tohoto odvětví na území obou států. Hlavními organizátory akce jsou sdružení CZ.NICNIX.CZ a CESNET.

Komunitní setkání CSNOG (Czech and Slovak Network Operators Group) se v roce 2018 zařadilo mezi další podobné akce, které se konají v různých státech a regionech světa. Jedná se z pravidla o nekomerční odborná setkání, na nichž se schází a veřejně diskutují poskytovatelé připojení k Internetu (ISP), provozovatelé CDN, zástupci hostingových společnosti, správci sítí, registrátoři doménových jmen a zájemci o internetové sítě a technologie.

„Pevně věříme, že se v září uskuteční dlouhodobě plánované setkání síťových specialistů CSNOG 2020. Proto jsme se rozhodli, že i přes stále trvající nouzový stav začneme s jeho přípravou. Po oznámení termínu a místa konání bychom do konce měsíce rádi zveřejnili web akce a vyhlásili Call for Papers. Doufáme, že se nám i tentokrát sejde řada zajímavých příspěvků jak od českých a slovenských síťových specialistů, tak od kolegů ze zahraničí,“ vysvětluje Sergey Myasoedov, který má na starosti programovou část CSNOG 2020.

Programy minulých dvou ročníků se skládaly mimo jiné z témat týkajících se systému doménových jmen, internetového propojování na úrovni propojovacích uzlů, nových nástrojů v síťové bezpečnosti nebo telekomunikacích. Jednotlivé prezentace a jejich videozáznamy jsou k dispozici na webových stránkách setkání CSNOG 2018 a CSNOG 2019.

Aktuální informace budou organizátoři postupně zveřejňovat na komunitních webových stránkách a na sociálních sítích FacebookTwitter a LinkedIN.

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×