May 28 – 29, 2019
Orea Hotel Voronez
Europe/Prague timezone

The community of czech and slovak network operators is preparing CSNOG 2019, the speakers may submit their contributions

2019-02-12

The second yearly community meeting of network operators from the Czech Republic and Slovakia, CSNOG 2019, will this time, too, take place in Brno on May 28 and 29. The event is designed to enable professionals exchanging experience and sharing of practical solutions that can improve the quality of Czech and Slovak networks, and also express their views on current networking issues. People who want to give a presentation at CSNOG 2019 can submit their contributions on the web; the call for abstracts is open until March 20. The main organizers of CSNOG 2019 are CZ.NIC, NIX.CZ and CESNET.

“Last year’s event was attended by roughly 130 specialists on Internet networks, not only from the Czech Republic and Slovakia, but also from Germany, the Netherlands, the United Kingdom or the United States. We firmly believe that this year we will again succeed in setting up a program that will interest both local and foreign experts. The Call for Abstracts is intended not only for applicants from the two Central European countries, but virtually for anyone. In particular, we will evaluate the expertise of the topic applied and how it benefits the participants of CSNOG 2019,” said the CZ.NIC CEO, Ondřej Filip on behalf of the Association.

“The CSNOG community meeting is not a restricted project, but rather an open platform for sharing the experience of ISPs, network operators, Internet engineers, but also those interested in Internet networks and technologies. Therefore, on behalf of the main organizers, I would like to invite all those who want to join the development of the Czech and Slovak community of network operators to reach out and expand our ranks. My appeal is mainly aimed at our Slovak colleagues. At last year’s event we had only a few contributions from our neighbors. We would be delighted to see more this year,” added Adam Golecký, director of the NIX.CZ Association, which also runs the NIX.SK project.

“We are glad to be part of the CSNOG open platform for sharing experience and good practice in the network operator community. I hope that the regular meeting of experts from the Czech Republic and Slovakia will become a long-term tradition,” said Jan Gruntorád, director of the CESNET Association.

Proposals for contributions to the main program of CSNOG 2019 can be submitted until March 20. The abstracts can be in Czech, Slovak or English. Additional information associated with the CSNOG 2019 community meeting will be posted on the event’s website and on its Twitter and Facebook pages.

 

 

Komunita československých správců sítí chystá CSNOG 2019, zájemci mohou přihlašovat své příspěvky

12. 2. 2019

Druhý ročník komunitního setkání správců sítí z České republiky a Slovenska – CSNOG 2019 – se i letos uskuteční v Brně, a to 28. a 29. května. Posláním akce je umožnit odborníkům sdílet zkušenosti a praktická řešení, která mohou zvýšit kvalitu českých a slovenských sítí, a podělit se o názory na aktuální síťařská témata. Zájemci o vystoupení na CSNOG 2019 již mohou na webu akce přihlašovat své příspěvky, call for abstracts jsou otevřené do 20. března. Hlavními pořadateli setkání CSNOG 2019 jsou sdružení CZ.NIC, NIX.CZ a CESNET.

„Minulého ročníku se zúčastnilo na 130 specialistů na internetové sítě, kteří byli nejen z České republiky a Slovenska, ale také z Německa, Nizozemí, Velké Británie nebo ze Spojených států. Pevně věříme, že se nám i letos podaří sestavit takový program, který bude zajímavý jak pro místní odborníky, tak pro ty zahraniční. Call for abstracts jsou určené nejen zájemcům z obou středoevropských zemí, svůj příspěvek může přihlásit prakticky kdokoliv. Hodnotit budeme především odbornost přihlašovaného tématu a jeho přínos pro účastníky CSNOG 2019,“ uvedl za sdružení CZ.NIC jeho výkonný ředitel Ondřej Filip.

„Komunitní setkání CSNOG není uzavřeným projektem, ale naopak otevřenou platformou pro sdílení zkušeností poskytovatelů internetového připojení, síťových operátorů, internetových inženýrů, ale také zájemců o internetové sítě a technologie. Jménem hlavních organizátorů bych chtěl proto vyzvat všechny, kteří se chtějí zapojit do rozvoje české a slovenské komunity správců sítí, aby se nám ozvali a rozšířili naše řady. Můj apel míří především ke slovenským kolegům. Na loňské akci jsme měli jen několik málo příspěvků od našich sousedů. Budeme velice rádi, když jich letos bude více,“ doplnil Adam Golecký, ředitel sdružení NIX.CZ, které provozuje také projekt NIX.SK.

„Těší nás zapojení do otevřené platformy CSNOG pro sdílení zkušeností a dobré praxe v komunitě síťových operátorů. Doufám, že z pravidelného setkávání odborníků z Česka a Slovenska vznikne dlouhodobá tradice,“ uvedl Jan Gruntorád, ředitel sdružení CESNET.

Návrhy příspěvků do hlavního programu CSNOG 2019 mohou zájemci posílat do 20. března. Abstrakty mohou být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Další informace spojené s komunitním setkáním CSNOG 2019 budou postupně zveřejňovány na webu setkání a na sociálních sítích Twitter a Facebook.